Tło Pomorze

Iński Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę

Iński Park Krajobrazowy utworzony został w 1981 roku, położony jest w środkowej części Pojezierza Ińskiego zajmując wraz z otuliną około 60% jego powierzchni. Park stanowi centrum nie tylko geograficzne, ale przede wszystkim przyrodnicze Pojezierza, kumulując w swoich granicach wszystkie elementy wyróżniające Pojezierze Ińskie i świadczące o jego wielkiej ekologicznej wartości.

Rzeźba terenu Ińskiego Parku Krajobrazowego ukształtowała się podczas ostatniego zlodowacenia. Charakteryzuje się dużą dynamiką i „świeżością” form. Wzgórza o stromych zboczach i znacznych wysokościach względnych, podmokłe dolinki, zajęte przez torfowiska i wytopiskowe oczka wodne, polodowcowe rynny jeziorne i rzeczne tworzą bardzo urozmaicony system siedlisk. Ta już i tak bardzo skomplikowana mozaika jest dodatkowo wzbogacona bardzo nieregularnym i rozbudowanym przebiegiem granicy polno-leśnej, co dodatkowo podnosi bioróżnorodność terenu. Wartości przyrodnicze Ińskiego Parku Krajobrazowego związane są ściśle z wodnymi i podmokłymi siedliskami.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0